Přijímací řízení

Přijímací řízení pro 3. kolo

Termín pro podání přihlášky pro 3. kolo

Ředitel školy vyhlásil dne 21.7.2021 třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro všechny obory. Přihlášky můžete zasílat do 28.7.2021. Zbývá pouze 1 volné místo pro obor Obchodní akademie, 1 volné místo pro obor Veterinářství, 1 volné místo pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, 1 volné místo pro obor Ekonomika a podnikání. Přihlášku můžete posílat poštou doporučeně na předepsaném tiskopise (ke stažení zde) s podacím razítkem nejpozději ze dne 28.7.2021 nebo přednostně odevzdat osobně na sekretariátu školy (Mojmírovců 1002/42, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, pracovní doba sekretariátu je 8:00 – 15:00 hod.). Přihlášku je možné také naskenovat a poslat do 28.7.2021 na e-mail ssp@prigo.cz a originál doložit v den odevzdání zápisového lístku. Povinnou součástí přijímacích zkoušek není státní přijímací zkouška. Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny na webových stránkách školy 10.8.2021 v odpoledních hodinách. Kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení naleznete níže.

Termín přijímací zkoušky pro 3. kolo

Přijímací zkouška pro školní rok 2021/2022 ve 3. kole přijímacího řízení proběhne v budově gymnázia PRIGO (Mojmírovců 1002/42, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory) dne 9.8.2021 v 11:30 hodin. Pozvánka k přijímací zkoušce, případně rozhodnutí ředitele školy o uznání přijímacího řízení, budou uchazeči zaslány školou písemně poštou a zároveň e-mailem nejpozději 28.7.2021.

Dny otevřených dveří

Z důvodu aktuální epidemiologické situace se dny otevřených dveří přímo v budově školy nekonají. Stále probíhá online den otevřených dveří, prezentaci můžete zhlédnout zde.
Individuální návštěvu si můžete domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu (klikněte zde).

PRIGO – Střední školy – On-line DOD

Podmínky přijetí

Podmínky přijetí pro 3. kolo

Zbývá pouze 1 volné místo pro obor Obchodní akademie, 1 volné místo pro obor Veterinářství, 1 volné místo pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, 1 volné místo pro obor Ekonomika a podnikání.

Přijímací zkouška

V případě, že uchazeč neprojeví zájem využít kritéria v níže uvedených bodech
1-9) u oboru Obchodní akademie,
1-10) u oboru Ekonomika a podnikání,
1-8) u oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika,
1-8) u oboru Veterinářství,
potom absolvuje školní přijímací zkoušku, která se skládá z testu Obecných studijních předpokladů – OSP (ukázka zde). V závislosti na výsledku testu může uchazeč získat až 100 bodů.

Kritéria pro uznání školní přijímací zkoušky

Obor: Obchodní akademie, ŠVP: Mezinárodní obchodní akademie
1) průměrný prospěch ze všech předmětů v osmé a deváté třídě ZŠ nepřekročil hodnotu 1,5 (v obou ročnících se dokládá vždy pouze prospěch za první pololetí)
2) průměrný prospěch ze všech předmětů v osmé nebo deváté třídě ZŠ nepřekročil hodnotu 1,4 (v obou ročnících se dokládá vždy pouze prospěch za první pololetí)
3) průměrný prospěch 3 z dále uvedených 4 předmětů (Jazyk český a literatura, Anglický jazyk, Matematika nebo Dějepis) v deváté třídě ZŠ nepřekročil hodnotu 1,2 a celkový prospěch ze všech předmětů v osmé a deváté třídě není větší než 1,9 (v obou ročnících se dokládá vždy pouze prospěch za první pololetí)
4) umístění na 1. – 5. místě v krajském nebo okresním kole matematické, chemické, fyzikální, zeměpisné nebo astronomické olympiády, případně olympiády v českém jazyce, ev. ekvivalentních soutěžích vyhlašovaných MŠMT, kraji nebo školami (např. Matematický klokan, Bobřík informatiky aj.)
5) složení certifikované jazykové zkoušky z anglického, německého, francouzského nebo španělského jazyka v úrovni A2 a vyšší (např. KET, PET, FIN in DEUTSCH 2, FLYERS)
6) na podkladě aktuálního a doloženého členství v Mense ČR (hodnota IQ je vyšší nebo rovna 130)
7) umístění v prvních 30 % pořadí v Logické olympiádě organizované Mensou ČR v krajském kole alespoň jedenkrát v průběhu studia na základní škole
8) na podkladě rozhodnutí ředitele Střední školy PRIGO na základě správního uvážení o uznání typově ekvivalentních nebo podobných úspěchů uvedených v bodě 4) a 5) hodných zvláštního zřetele
9) byly splněny podmínky jednotné (státní) přijímací zkoušky
10) byly splněny podmínky školní přijímací zkoušky z OSP (obecných studijních předpokladů)

Obor: Ekonomika a podnikání, ŠVP: Ekonomika a podnikání ve sportu
1) průměrný prospěch ze všech předmětů v osmé a deváté třídě ZŠ nepřekročil hodnotu 1,6 (v obou ročnících se dokládá vždy pouze prospěch za první pololetí)
2) průměrný prospěch ze všech předmětů v osmé nebo deváté třídě ZŠ nepřekročil hodnotu 1,5 (v obou ročnících se dokládá vždy pouze prospěch za první pololetí)
3) průměrný prospěch 3 z dále uvedených 4 předmětů (Jazyk český a literatura, Anglický jazyk, Dějepis, Tělesná výchova) v deváté třídě ZŠ nepřekročil hodnotu 1,3 a celkový prospěch ze všech předmětů v osmé a deváté třídě není větší než 2,0 (v obou ročnících se dokládá vždy pouze prospěch za první pololetí)
4) alespoň jedenkrát reprezentoval ČR v některém sportu nebo se umístil alespoň na 1. – 10. místě na příslušném mistrovství republiky
5) umístění na 1. – 5. místě v krajském nebo okresním kole matematické, chemické, fyzikální, zeměpisné nebo astronomické olympiády, případně olympiády v českém jazyce, ev. ekvivalentních soutěžích vyhlašovaných MŠMT, kraji nebo školami (např. Matematický klokan, Bobřík informatiky aj.)
6) složení certifikované jazykové zkoušky z anglického, německého, francouzského nebo španělského jazyka v úrovni A2 a vyšší (např. KET, PET, FIN in DEUTSCH 2, FLYERS)
7) na podkladě aktuálního a doloženého členství v Mense ČR (hodnota IQ je vyšší nebo rovna 130)
8) umístění v prvních 30 % pořadí v Logické olympiádě organizované Mensou ČR v krajském kole alespoň jedenkrát v průběhu studia na základní škole
9) na podkladě rozhodnutí ředitele Střední školy PRIGO na základě správního uvážení o uznání typově ekvivalentních nebo podobných úspěchů uvedených v bodě 4) a 5) hodných zvláštního zřetele
10) byly splněny podmínky jednotné (státní) přijímací zkoušky
11) byly splněny podmínky školní přijímací zkoušky z OSP (obecných studijních předpokladů)

Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika, ŠVP: Předškolní a mimoškolní pedagogika
1) průměrný prospěch ze všech předmětů v osmé a deváté třídě ZŠ nepřekročil hodnotu 1,5 (v obou ročnících se dokládá vždy pouze prospěch za první pololetí)
2) průměrný prospěch ze všech předmětů v osmé nebo deváté třídě ZŠ nepřekročil hodnotu 1,4 (v obou ročnících se dokládá vždy pouze prospěch za první pololetí)
3) průměrný prospěch 3 z dále uvedených 4 předmětů (Jazyk český a literatura, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Tělesná výchova) v deváté třídě ZŠ nepřekročil hodnotu 1,2 a celkový prospěch ze všech předmětů v osmé a deváté třídě není větší než 1,9 (v obou ročnících se dokládá vždy pouze prospěch za první pololetí)
4) minimálně 2 roky studia na ZUŠ hudební nebo výtvarný obor
5) na podkladě aktuálního a doloženého členství v Mense ČR (hodnota IQ je vyšší nebo rovna 130)
6) umístění v prvních 30 % pořadí v Logické olympiádě organizované Mensou ČR v krajském kole alespoň jedenkrát v průběhu studia na základní škole
7) na podkladě rozhodnutí ředitele Střední školy PRIGO na základě správního uvážení o uznání typově ekvivalentního nebo podobného studia uvedeného v bodě 4) hodného zvláštního zřetele
8) byly splněny podmínky jednotné (státní) přijímací zkoušky
9) byly splněny podmínky školní přijímací zkoušky z OSP (obecných studijních předpokladů)

Obor: Veterinářství, ŠVP: Veterinářství
1) průměrný prospěch ze všech předmětů v osmé a deváté třídě ZŠ nepřekročil hodnotu 1,5 (v obou ročnících se dokládá vždy pouze prospěch za první pololetí)
2) průměrný prospěch ze všech předmětů v osmé nebo deváté třídě ZŠ nepřekročil hodnotu 1,4 (v obou ročnících se dokládá vždy pouze prospěch za první pololetí)
3) průměrný prospěch 3 z dále uvedených 4 předmětů (Chemie, Přírodopis, Matematika nebo Zeměpis) v deváté třídě ZŠ nepřekročil hodnotu 1,2 a celkový prospěch ze všech předmětů v osmé a deváté třídě není větší než 1,9 (v obou ročnících se dokládá vždy pouze prospěch za první pololetí)
4) umístění na 1. – 5. místě v krajském nebo okresním kole matematické, chemické, fyzikální nebo biologické olympiády, ev. ekvivalentních soutěžích vyhlašovaných MŠMT, kraji nebo školami (např. Matematický klokan, aj.)
5) na podkladě aktuálního a doloženého členství v Mense ČR (hodnota IQ je vyšší nebo rovna 130)
6) umístění v prvních 30 % pořadí v Logické olympiádě organizované Mensou ČR v krajském kole alespoň jedenkrát v průběhu studia na základní škole
7) na podkladě rozhodnutí ředitele Střední školy PRIGO na základě správního uvážení o uznání typově ekvivalentních nebo podobných úspěchů uvedených v bodě 4) hodných zvláštního zřetele
8) byly splněny podmínky jednotné (státní) přijímací zkoušky
9) byly splněny podmínky školní přijímací zkoušky z OSP (obecných studijních předpokladů)

Předpoklady pro přijetí (Veterinářství):
1) splnění kritérií přijímacího řízení
2) doložení lékařského posudku, který prokazuje zdravotní způsobilost uchazeče

V souladu s ust. § 60 odst. 3 školského zákona ředitel školy rozhoduje následovně:

a) u všech oborů platí, že nesplní-li uchazeč alespoň jedno z kritérií uvedených v bodech
1-8) u oboru Obchodní akademie,
1-9) u oboru Ekonomika a podnikání,
1-7) u oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika,
1-7) u oboru Veterinářství,

bude se posuzovat lepší z výsledků v bodech
9) a 10) u oboru Obchodní akademie,
10) a 11) u oboru Ekonomika a podnikání,
8) a 9) u oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika,
8) a 9) u oboru Veterinářství,

tedy státní část přijímací zkoušky nebo školní přijímací zkoušky. Za školní část přijímací zkoušky uvedené v bodě 10) nebo 11) nebo 9) (dle oborů) může uchazeč dosáhnout maximálně 100 bodů. Školní část je nutno absolvovat pro 3. kolo přijímacího řízení opětovně a nelze uznat školní část z 1. nebo 2. kola přijímací zkoušky. Za část jednotné (státní) části přijímací zkoušky uvedené v bodě 9) nebo 10) nebo 8) (dle oborů) může uchazeč dosáhnout maximálně 100 bodů. Jednotná přijímací zkouška z prvního kola bude uznána, za předpokladu, že uchazeč doloží spolu s přihláškou ke studiu i výsledek hodnocení jednotné přijímací zkoušky z prvního kola.
Splní-li uchazeč alespoň jedno z kritérií uvedených v bodech
1-8) u oboru Obchodní akademie,
1-9) u oboru Ekonomika a podnikání,
1-7) u oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika,
1-7) u oboru Veterinářství,
bude mu povinnost absolvovat školní přijímací zkoušku dle bodu 10) nebo 11) nebo 9) (dle oborů), resp. povinnost doložit výsledek státní části přijímací zkoušky dle bodu 9) nebo 10) nebo 8) (dle oborů) prominuta a automaticky uděleno bodové hodnocení 100 bodů do celkového pořadí uchazečů.

b) pokud uchazeč nedosáhne minimální stanovené bodové hranice 30 bodů pro daný obor vzdělávání, potom nebude splňovat kritérium pro složení přijímací zkoušky a ke vzdělávání nebude přijat.

Na základě bodového hodnocení, které uchazeč získá, se sestaví pořadí uchazečů od nejlepšího po nejhorší výsledek. Primárním kritériem pro řazení uchazečů je počet dosažených bodů. Při shodě bodového ohodnocení je jako sekundární kritérium použit průměrný prospěch dle bodu 1) zaokrouhlený na dvě desetinná místa. Ke studiu budou přijati ti žáci, kteří získali alespoň minimální počet bodů pro dané kolo a umístí se v intervalu od 1. místa po místo, které odpovídá pořadí uchazeče, který se umístil v pořadí jako poslední v rámci zbývající kapacity (počet volných míst – 1 volné místo pro obor Veterinářství, 1 volné místo pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, 1 volné místo pro obor Ekonomika a podnikání, 1 volné místo pro obor Obchodní akademie) pro 3. kolo přijímacího řízení pro daný obor vzdělávání.