Studium

Jako jedna z mála středních škol má naše střední škola PRIGO, na základě rozhodnutí MŠMT, povolenou výuku některých předmětů v cizím jazyce a zmíněné se projeví také s uvedením této skutečnosti na vysvědčení. PRIGO spolupracuje s více jak 20 zahraničními školami, počínaje Velkou Británií, Francií, Německem a Rakouskem, přes americké školy a několika čínskými školami konče (klikněte zde). Jazyková výuka probíhá v nově postavené jazykové a počítačové učebně a využívá i prvky tzv. blended learningu, tedy operativní on-line výuky zahrnující e-learning a multimediální prostředky. Pro výuku společenských věd byla uvedena do provozu replika soudní síně, ve které si žáci mohou vyzkoušet reálné soudní procesy v talárech a při simulaci opravdového soudního prostředí. Nedávno byly také dokončeny a otevřeny dvě nové odborné učebny a začala být využívána botanická zahrada, jejíž součástí je školní skleník a venkovní učebna.

Obecné informace

Studium lze absolvovat ve dvou oborech: Obchodní akademie a Ekonomika a podnikání. Obor Obchodní akademie má dvě profilace. Oběma oborům je společné zaměření se na dva cizí jazyky, resp. na informační technologie a zároveň na všeobecné vzdělání nezbytné pro úspěšné složení maturity, zejména v oblasti jazyka českého. Dále má studium společný důraz na praktické znalosti a uplatnění. Studenti jsou nezávazně zařazeni do jedné z profilací, která je však potvrzována podle schopností a talentu každého z nich až od druhého ročníku.

Profilace

63-41M/02 Obchodní akademie (právní profilace)

V této profilaci je omezená výuka matematiky na nezbytné minimum dané rámcovým vzdělávacím programem pro obchodní akademie, které je ale dostatečné pro všeobecný přehled. Naopak je posílena výuka logiky a obecných studijních předpokladů, které jsou nutné pro přijímací řízení na právnických fakultách nebo pro studium na těchto školách. Dále je podpořena i oblast společenských věd, která je obvyklejší spíše pro gymnázia. Na rozdíl od všeobecných gymnázií se téměř nemusí vyučovat problematika přírodních věd, naopak se žáci soustředí na praktické kompetence, zejména ekonomického charakteru. Součástí výuky na naší ekonomické škole jsou aktivity profesorů a docentů z právnických fakult. To vše také se zaměřením na zvládnutí dvou cizích jazyků.

Učební plán a školní vzdělávací program (ke stažení zde).

63-41M/02 Obchodní akademie (ekonomická profilace)

U profilace ekonomické lyceum je omezena výuka společenských věd a minimalizována výuka věd přírodních, a to pouze na minimální úroveň stanovovanou MŠMT. Podpořeny jsou zejména ekonomické disciplíny.

Učební plán a školní vzdělávací program (ke stažení zde).

63-41M/01 Ekonomika a podnikání

V oboru vycházíme ze zázemí mezinárodní obchodní akademie, avšak s detailnějším zaměřením se na praktickou stránku studia i života. Připravujeme na zdárné složení maturitní zkoušky, ale ve větší míře nepředpokládáme přípravu pro vysokoškolská studia. Absolventi tohoto oboru jsou vybaveni pro podnikání v rámci živnostenského oprávnění nebo v obchodních korporacích malé a střední velikosti, a to jak po ekonomické, tak právní stránce. Po úspěšném ukončení školní docházky se již přímo účastní podnikání vlastním jménem nebo ve větší skupině, popř. pokračují ve studiu na vyšší odborné škole, která je také prakticky orientovaná. Úzce spolupracujeme s partnerskou Vyšší odbornou školou PRIGO (klikněte zde), která se zaměřuje na obecně právní činnost. V tomto oboru je omezená výuka matematiky na nezbytné minimum dané rámcovým vzdělávacím programem pro obor Ekonomika a podnikání, které je ale dostatečné pro všeobecný přehled. Na rozdíl od všeobecných gymnázií se téměř nemusí vyučovat problematika přírodních věd, naopak se studenti soustředí na praktické kompetence, zejména ekonomického charakteru, a to ještě intenzivněji než je v oboru Obchodní akademie.

Učební plán a školní vzdělávací program (ke stažení zde).

Vybavení školy a učeben

Střední škola je situována ve velmi příjemném prostředí vilové části Ostrava-Hrabůvka a to s velmi dobrou dopravní dostupností, jak automobilem, tak také tramvají (např. linka č. 1), zastávka Moravská je vzdálena necelých 200 m. Součástí areálu školy je rozsáhlý pozemek pro mimoškolní aktivity žáků. Vnitřní prostory školy jsou moderně zařízeny a většina z nich je nově zrekonstruována. Třídy jsou vybaveny novými nebo zánovními židlemi a lavicemi. Součástí je multimediální technika a vybavení dataprojektorem. Interaktivní tabule a specializované laboratoře např. pro výuku jazyků jsou samozřejmostí. V areálu školy je vlastní tělocvična s velmi dobrým vybavením.

Studium bez školného a stipendium

Studium bez školného

Jsme nestátní střední školou pro velmi dobré žáky, kteří mají zájem studovat střední školu s jazykovým a humanitním zaměřením. S ohledem na umožnění dostupnosti vzdělání a členství ve skupině PRIGO, je všem žákům bez vážných kázeňských prohřešků, kteří zahájí studium ve školním roce 2020/2021, na základě rozhodnutí ředitele školy, školné hrazeno ze stipendijního fondu. Studium bez školného je garantováno po celou dobu studia. Standardní školné se přitom pohybuje ve výši 9 900 Kč měsíčně.

Stipendium

Stipendijní fond PRIGO umožňuje poskytovat sociální i prospěchová stipendia nebo financovat školné jednotlivých žáků a studentů, popřípadě zajistit snížení nebo prominutí školného u některého oboru nebo i u celé školy ze skupiny PRIGO. Zároveň je využíván k podpoře projektové i občanské činnosti žáků, studentů i pedagogů skupiny PRIGO na základě schválených projektů. Stipendijní fond PRIGO umožňuje získat grantové prostředky i třetím osobám mimo skupinu PRIGO, pokud jsou splněny zadávací podmínky. O udělení stipendijních prostředků rozhoduje Strategická rada PRIGO (SRP).

Střední škola PRIGO poskytuje prospěchová nebo projektová stipendia. Prospěchové stipendium obdrží každý žák nebo student bez vážných kázeňských prohřešků, na základě stipendijního řádu. Obvyklá výše prospěchového stipendia se pohybuje mezi 500 – 2 000 Kč měsíčně. Projektové stipendium obdrží každý žák nebo student, který obhájí svůj vědecký, nebo jiný projekt a zaváže se k jeho řešení. Obvyklá podpora projektů je mezi 10 000 Kč a 50 000 Kč ročně.

Za úspěšnou reprezentaci naší střední školy nebo v případě složení maturitní zkoušky s vyznamenáním jsou také udělována zajímavá stipendia.