Studium

Jako jedna z mála středních škol má naše střední škola PRIGO, na základě rozhodnutí MŠMT, povolenou výuku některých předmětů v cizím jazyce a zmíněné se projeví také s uvedením této skutečnosti na vysvědčení. PRIGO spolupracuje s více jak 20 zahraničními školami, počínaje Velkou Británií, Francií, Německem a Rakouskem, přes americké školy a několika čínskými školami konče (klikněte zde). Jazyková výuka probíhá v nově postavené jazykové a počítačové učebně a využívá i prvky tzv. blended learningu, tedy operativní on-line výuky zahrnující e-learning a multimediální prostředky. Pro výuku společenských věd byla uvedena do provozu replika soudní síně, ve které si studenti mohou vyzkoušet reálné soudní procesy v talárech a při simulaci opravdového soudního prostředí. Nedávno byly také dokončeny a otevřeny dvě nové odborné učebny.

PRIGO – Střední školy – On-line DOD

Obecné informace

Naše střední škola poskytuje v Ostravě vzdělání v programu Mezinárodní obchodní akademie a Ekonomika a podnikání ve sportu. V obou programech se soustřeďujeme na mezinárodní prvek. V programu Mezinárodní obchodní akademie nabízíme ekonomickou nebo právní profilaci, podle toho, zda chce student po ukončení střední školy studovat na ekonomických nebo právnických fakultách. V programu Ekonomika a podnikání ve sportu se zaměřujeme na studenty, kteří chtějí ve sportovní oblasti pracovat nebo podnikat. Nově jsme připravili dva obory, jejichž absolventi splňují požadavky na regulované povolání v této oblasti: Předškolní a mimoškolní pedagogika a Veterinářství. Máme povolení MŠMT k výuce některých předmětů v cizím jazyce. Zároveň spolupracujeme s mnoha zahraničními, ale i tuzemskými institucemi.

Obory vzdělávání

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Školní vzdělávací program (ŠVP): Předškolní a mimoškolní pedagogika

Ukončením studia splní absolvent požadavky zákona o pedagogických pracovnících a bude moci vykonávat regulované povolání. Absolvent se uplatní jako učitel(ka) mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, dále ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních a jiných zařízeních, ve kterých se pracuje s dětmi a mládeží. Absolvent se uplatní také v mnohých neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost. Absolvent je připraven pro výkon výchovně vzdělávací a zájmové činnosti zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí předškolního a školního věku. Úspěšné absolvování vzdělávacího programu umožňuje další studium na vyšších odborných školách nebo vysokých školách obdobného zaměření.

Učební plán a školní vzdělávací program (ke stažení zde).

43-41-M/01 Veterinářství

Školní vzdělávací program (ŠVP): Veterinářství

Absolvent se uplatní v komplexu veterinárně technických činností organizačního charakteru a specificky odborných úkonů i v samostatné podnikatelské činnosti. Veterinární asistenti pomáhají veterinárním lékařům (pod jejich vedením a odpovědností) zejména při kontrole dodržování hygienických podmínek v chovech zvířat, ve výrobě a zpracovávání živočišných produktů, při provádění alergenodiagnostických zkoušek, při prohlídce jatečných zvířat a masa a při provádění pohraniční veterinární kontroly. Absolvent může pracovat jako laborant nebo zootechnik v chovech hospodářských a laboratorních zvířat. Uplatní se také v plemenářských podnicích, v útulcích pro opuštěná zvířata, ve stanicích ohrožených zvířat, v prodejnách zvířat, v zoologických zahradách, v chovech cizokrajných zvířat, při výrobě a distribuci krmiv, při zpracování produktů v rámci zemědělského podniku, v oblasti marketingu veterinárních potřeb, jako samostatný podnikatel apod.
Možnost uplatnění má absolvent v organizacích a institucích zajišťujících veterinární dozor ve zpracovatelských podnicích a v oblastech ochrany životního prostředí.
Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven i ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách.
Během studia může žák absolvovat kurz kosmetiky zvířat, inseminační kurz, myslivecké zkoušky a kurz úpravy paznehtů a získat příslušná osvědčení, jež ho opravňují k výkonu těchto činností.

Učební plán a školní vzdělávací program (ke stažení zde).

63-41-M/02 Obchodní akademie

Školní vzdělávací program (ŠVP): Mezinárodní obchodní akademie (právní profilace)

Na základě ŠVP Mezinárodní obchodní akademie vzděláváme studenta v klasickém oboru obchodní akademie, ale se zaměřením na mezinárodní prvek a mezinárodní prostředí. V jeho právní profilaci je omezená výuka matematiky na nezbytné minimum dané rámcovým vzdělávacím programem pro obchodní akademie, které je ale dostatečné pro všeobecný přehled. Naopak je posílena výuka logiky a obecných studijních předpokladů, které jsou nutné pro přijímací řízení na právnických fakultách nebo pro studium na těchto školách. Dále je v tomto oboru rozvíjena i oblast společenských věd, která je obvyklejší spíše u gymnázií. Na rozdíl od všeobecných gymnázií není vyžadována výuka přírodních věd, naopak se studenti soustředí na praktické kompetence, zejména ekonomického charakteru. Součástí výuky na naší ekonomické škole je participace profesorů a docentů z právnických a ekonomických fakult, kteří s námi spolupracují na zkvalitnění vzdělávání. To vše také se zaměřením na zvládnutí dvou cizích jazyků.

Učební plán a školní vzdělávací program (ke stažení zde).

63-41-M/02 Obchodní akademie

Školní vzdělávací program (ŠVP): Mezinárodní obchodní akademie (ekonomická profilace)

U profilace ekonomického lycea je omezena výuka společenských věd a minimalizována výuka věd přírodních, a to pouze na minimální úroveň stanovovanou MŠMT. Podpořeny jsou zejména ekonomické disciplíny.

Učební plán a školní vzdělávací program (ke stažení zde).

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Školní vzdělávací program (ŠVP): Ekonomika a podnikání ve sportu

Při studiu v rámci tohoto ŠVP se zaměřujeme v maximální možné míře na oblast ekonomiky sportu a podnikání ve sportovní oblasti. Tato profilace je umožněna zejména nabídkou a výběrem volitelných předmětů a volnočasových aktivit. Díky pečlivé organizaci výuky, kdy je i nadále zachován nutný standard daný rámcovým i školním vzdělávacím programem pro daný obor, je zachována i  zodpovědná příprava pro státní maturitu. Tato “sportovní” profilace oboru Ekonomika a podnikání zajišťuje jeho vhodnost pro aktivní sportovce, a to i na úrovni výkonnostního a vrcholového sportu. Uvedenému je přizpůsobena i samotná výuka, která zohledňuje rytmus sportovní přípravy. Absolvent uvedeného oboru ve sportovní profilaci získá zázemí Střední školy PRIGO, avšak s akceptací praktické stránky i v rámci sportovní přípravy. V případě zájmu pak může absolvent po dokončení střední školy podnikat ve sportovní oblasti a pokračovat v terciárním studiu v oboru obecně právní činnosti na partnerské Vyšší odborné škole PRIGO (klikněte zde), pročež získá na střední škole nezbytné předpoklady. Rozšíří svůj přehled zejména v právní oblasti, vč. právní úpravy ve sportu, a získá titul DiS.

Učební plán a školní vzdělávací program (ke stažení zde).

Vybavení školy a učeben

Střední škola je situována ve velmi příjemném prostředí vilové části Ostrava-Hrabůvka a to s velmi dobrou dopravní dostupností, jak automobilem, tak také tramvají (např. linka č. 1), zastávka Moravská je vzdálena necelých 200 m. Součástí areálu školy je rozsáhlý pozemek pro mimoškolní aktivity studentů. Vnitřní prostory školy jsou moderně zařízeny a většina z nich je nově zrekonstruována. Třídy jsou vybaveny novými nebo zánovními židlemi a lavicemi. Součástí je multimediální technika a vybavení dataprojektorem. Interaktivní tabule a specializované laboratoře např. pro výuku jazyků jsou samozřejmostí. V areálu školy je vlastní tělocvična s velmi dobrým vybavením.

PRIGO – Střední školy – On-line DOD

Školné a stipendium

Školné

S potěšením konstatujeme, že Strategická rada PRIGO potvrdila na svém zasedání výrazně snížené školné ve všech středních školách skupiny PRIGO, a plně vyhověla návrhu vedení jednotlivých škol. Jsme rádi, že i v této nelehké době můžeme udržet pro všechny nízké, příznivé a zvýhodněné školné a děkujeme tímto také našim donátorům.

Školné pro studenty bez vážných kázeňských prohřešků, kteří zahájí studium od školního roku 2024/2025, je stanoveno (po zahrnutí všech zvýhodnění a dotací ze stipendijního fondu) ve výši 1 990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců) nebo se slevou celkově pouze 19 900 Kč ročně, a to v případě jednorázové platby provedené do 30.6.2024. Zvýhodněné školné je garantováno po celou dobu studia. Platební podmínky stanoví smlouva o studiu.

Standardní školné, mimo tuto zvýhodněnou akci, je přitom ve výši 9 990 Kč měsíčně (platba 12 měsíců) nebo 99 900 Kč ročně v případě jednorázové splátky. Dotace nad rámec zvýhodněného školného je hrazena ze stipendijního fondu.

Strategická rada PRIGO potvrdila nulové školné v programu Obchodní akademie. Dále stanovila nulové školné pro program mezinárodní maturity International Baccalaureate pro všechny studenty ze středních škol PRIGO. Tento program je vstupenkou na prestižní světové univerzity.

Platba

Číslo účtu: 2131131608/8040
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: rodné číslo studenta
Zpráva pro příjemce: rodné číslo, účel platby, příjmení a jméno (příklad vzorové zprávy: XXXXXX/1234, školné 2023/24, Novák Jan)

Stipendium

Strategická rada PRIGO také potvrdila program sociálních stipendií pro talentované studenty a také program prospěchových a vědeckých stipendií pro všechny studenty gymnázií a středních škol ze skupiny PRIGO. Bližší informace jsou k dispozici na studijním oddělení.