Předškolní a mimoškolní pedagogika

Jedním z žádaných oborů, které Střední škola PRIGO nabízí, je obor předškolní a mimoškolní pedagogika.

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
Školní vzdělávací program (ŠVP): Předškolní a mimoškolní pedagogika

Ukončením studia splní absolvent tohoto oboru požadavky zákona o pedagogických pracovnících a bude moci vykonávat regulované povolání. Absolvent se uplatní jako učitel(ka) mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, dále ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních a jiných zařízeních, ve kterých se pracuje s dětmi a mládeží (výjimkou jsou školská zařízení pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo preventivně výchovnou péči, viz § 16 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících). Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, či zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost. Absolvent je připraven pro výkon výchovně vzdělávací a zájmové činnosti zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí předškolního a školního věku. Úspěšné absolvování vzdělávacího programu umožňuje další studium na vyšších odborných školách nebo vysokých školách obdobného zaměření.

Učební plán a školní vzdělávací program (ke stažení zde).

Podmínky přijetí pro 3. kolo

Zbývá pouze 1 volné místo pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Přijímací zkouška

V případě, že uchazeč neprojeví zájem využít kritéria v níže uvedených bodech 1-8), potom absolvuje školní přijímací zkoušku, která se skládá z testu Obecných studijních předpokladů – OSP (ukázka zde). V závislosti na výsledku testu může uchazeč získat až 100 bodů.

Kritéria pro uznání školní přijímací zkoušky

Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika, ŠVP: Předškolní a mimoškolní pedagogika
1) průměrný prospěch ze všech předmětů v osmé a deváté třídě ZŠ nepřekročil hodnotu 1,5 (v obou ročnících se dokládá vždy pouze prospěch za první pololetí)
2) průměrný prospěch ze všech předmětů v osmé nebo deváté třídě ZŠ nepřekročil hodnotu 1,4 (v obou ročnících se dokládá vždy pouze prospěch za první pololetí)
3) průměrný prospěch 3 z dále uvedených 4 předmětů (Jazyk český a literatura, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Tělesná výchova) v deváté třídě ZŠ nepřekročil hodnotu 1,2 a celkový prospěch ze všech předmětů v osmé a deváté třídě není větší než 1,9 (v obou ročnících se dokládá vždy pouze prospěch za první pololetí)
4) minimálně 2 roky studia na ZUŠ hudební nebo výtvarný obor
5) na podkladě aktuálního a doloženého členství v Mense ČR (hodnota IQ je vyšší nebo rovna 130)
6) umístění v prvních 30 % pořadí v Logické olympiádě organizované Mensou ČR v krajském kole alespoň jedenkrát v průběhu studia na základní škole
7) na podkladě rozhodnutí ředitele Střední školy PRIGO na základě správního uvážení o uznání typově ekvivalentního nebo podobného studia uvedeného v bodě 4) hodného zvláštního zřetele
8) byly splněny podmínky jednotné (státní) přijímací zkoušky
9) byly splněny podmínky školní přijímací zkoušky z OSP (obecných studijních předpokladů)

V souladu s ust. § 60 odst. 3 školského zákona ředitel školy rozhoduje následovně:

a) u všech oborů platí, že nesplní-li uchazeč alespoň jedno z kritérií uvedených v bodech 1-8), bude se posuzovat lepší z výsledků v bodech 9) a 10), tedy státní část přijímací zkoušky nebo školní přijímací zkoušky. Za školní část přijímací zkoušky uvedené 10) může uchazeč dosáhnout maximálně 100 bodů. Školní část je nutno absolvovat pro 3. kolo přijímacího řízení opětovně a nelze uznat školní část z 1. nebo 2. kola přijímací zkoušky. Za část jednotné (státní) části přijímací zkoušky uvedené v bodě 9) může uchazeč dosáhnout maximálně 100 bodů. Jednotná přijímací zkouška z prvního kola bude uznána, za předpokladu, že uchazeč doloží spolu s přihláškou ke studiu i výsledek hodnocení jednotné přijímací zkoušky z prvního kola.
Splní-li uchazeč alespoň jedno z kritérií uvedených v bodech 1-8), bude mu povinnost absolvovat školní přijímací zkoušku 10), resp. povinnost doložit výsledek státní části přijímací zkoušky dle bodu 9) prominuta a automaticky uděleno bodové hodnocení 100 bodů do celkového pořadí uchazečů.

b) pokud uchazeč nedosáhne minimální stanovené bodové hranice 30 bodů pro daný obor vzdělávání, potom nebude splňovat kritérium pro složení přijímací zkoušky a ke vzdělávání nebude přijat.

Na základě bodového hodnocení, které uchazeč získá, se sestaví pořadí uchazečů od nejlepšího po nejhorší výsledek. Primárním kritériem pro řazení uchazečů je počet dosažených bodů. Při shodě bodového ohodnocení je jako sekundární kritérium použit průměrný prospěch dle bodu 1) zaokrouhlený na dvě desetinná místa. Ke studiu budou přijati ti žáci, kteří získali alespoň minimální počet bodů pro dané kolo a umístí se v intervalu od 1. místa po místo, které odpovídá pořadí uchazeče, který se umístil v pořadí jako poslední v rámci zbývající kapacity (počet volných míst – 1 volné místo pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika) pro 3. kolo přijímacího řízení pro daný obor vzdělávání.

Více o studiu na naší škole se dozvíte zde.

PRIGO – Střední školy – On-line DOD